Oznámení neetického či nelegálního jednání prostřednictvím Etické linky je dobrovolné a může být anonymní. Pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a dalším zákonem určeným osobám ochrana od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetným opatřením. Pokud si přejete být v procesu šetření dále kontaktováni, ať již za účelem doplnění Vašeho podání či oznámení o ukončení šetření, uveďte toto výslovně ve svém oznámení včetně kontaktu, jehož prostřednictvím si přejete být kontaktováni.

Při vyplňování elektronického formuláře postupujte následovně:

  1. Označte konkrétní společnost Skupiny PRE, které se oznámení týká. Pokud si nejste jisti, o kterou společnost jde, nebo není ve výčtu společností uvedena, nebo není možné určit pouze jednu společnost, použijte hodnotu „jiné“.
  2. Označte kategorii neetického či nelegálního jednání, kterého se oznámení zejména týká. Pokud si nejste jisti, nebo se jedná o kategorii ve výčtu neuvedenou, nebo není možné určit pouze jedno jednání, použijte hodnotu „jiné“.
  3. Pokud nechcete podat oznámení anonymně, uveďte údaje o Vaší osobě – jméno, příjmení a datum narození a rovněž Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa).
  4. Popište co možná nejpřesněji událost, při které jste se o neetickém či nelegálním jednání dozvěděli. Dále popište, zda uvedené jednání teprve hrozí nebo už nastalo, uveďte osoby na něm se podílející (nejen původce, ale i případné svědky), datum události, místo, následky či jiné důsledky. Sdělte, zda jste již věc hlásili na jiná místa a případně kam, a připojte přílohy k prokázání Vašich tvrzení, máte-li je k dispozici.
  5. Potvrďte, že nejste robot zadáním bezpečnostního kódu (tzv. CAPTCHA) a odešlete Vaše oznámení pomocí odkazu „Odeslat“.

Osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku, je nepřípustné a v rozporu s právními předpisy jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat. Pokud by na Vás v tomto směru byl učiněn jakýkoliv nátlak, okamžitě tuto skutečnost nahlaste prostřednictvím Etické linky, případně sdělte Compliance officerovi Skupiny PRE.

Vždy však berte v úvahu, že vědomě nepravdivá oznámení mohou být postihována, v krajním případě i trestně. Takových vědomě nepravdivých oznámení se vyvarujte.