Oznámení neetického či nelegálního jednání prostřednictvím Etické linky je dobrovolné a může být anonymní. Pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a dalším zákonem určeným osobám ochrana od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetným opatřením. Pokud asi přejete být v procesu šetření dále kontaktováni, ať již za účelem doplnění Vašeho podání či oznámení o ukončení šetření, uveďte toto výslovně ve svém oznámení včetně kontaktu, jehož prostřednictvím si přejete být kontaktováni.

  • Koho se týká
  • Kategorie jednání
  • O Vás
  • Popis jednání
  • Odeslání

Společnost

Označení konkrétní společnosti Skupiny PRE, které se oznámení zejména týká. Pokud si nejste jisti, o kterou společnost jde, nebo není ve výčtu uvedena, nebo není možné určit pouze jednu společnost, použijte hodnotu „jiné“.

Vaše oznámení se týká zejména této společnosti:

Kategorie jednání

Označte kategorii neetického či nelegálního jednání, kterého se oznámení týká. Pokud si nejste jisti, nebo se jedná o kategorii ve výčtu neuvedenou, nebo není možné určit pouze jedno jednání, použijte hodnotu "jiné".

Vaše oznámení se týká zejména této kategorie neetického či nelegálního jednání:

Způsob hlášení

Pokud nechcete podat oznámení anonymně, uveďte údaje o Vaší osobě, případně kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa).

Způsob hlášení

O Vás - kontaktní údaje

Uveďte údaje o Vaší osobě, pokud si výslovně přejete nezůstat v anonymitě, případně uveďte na sebe kontakt, na který si přejete být kontaktováni.

Jméno a příjmení

Datum narození

E-mail (pro účely hlášení)

Telefon (pro účely hlášení)

Adresa (pro účely hlášení)

Kontaktování

Přeji si být kontaktován

Vyplňte alespoň jednu formu kontaktu.

E-mail

Telefon

Adresa

Jednání

Popište co možná nejpřesněji událost, při které jste se o neetickém či nelegálním jednání dozvěděli, zda uvedené jednání hrozí nebo už nastalo, uveďte osoby na něm se podílející (nejen původce, ale i případné svědky), datum události, místo, následky či jiné důsledky, zda jste již věc hlásili na jiná místa a případně kam, a máte-li k dispozici, připojte přílohy k prokázání Vašich tvrzení.

Popis události

Soubor

Max. size: 256,0 MB

Soubor-priloha

Odeslání

Potvrďte, že nejste robot zadáním bezpečnostního kódu (tzv. CAPTCHA) a odešlete Vaše oznámení pomocí odkazu "Odeslat".
Osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku, je nepřípustné a v rozporu s právními předpisy jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat. Pokud by na Vás v tomto směru byl učiněn jakýkoliv nátlak, okamžitě tuto skutečnost nahlaste prostřednictvím Etické linky, případně sdělte Compliance officerovi Skupiny PRE.

Vždy však berte v úvahu, že vědomě nepravdivá oznámení mohou být postihována, v krajním případě i trestně. Takových vědomě nepravdivých oznámení se vyvarujte.