Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

V rámci provozu Etické linky a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (pokud je uvedete) a/nebo údajů třetích osob.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost KK IURIS s.r.o., se sídlem Přemyslovská 1939/28, Praha 3 – Žižkov, 130 00, IČ: 088 05 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325692, zastoupená JUDr. Lucií Kolářovou, jednatelkou (dále jen „KK IURIS s.r.o.“).

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je řešení oznámení neetického či nelegálního jednání  na Etickou linku Skupiny PRE spravovanou KK IURIS s.r.o. a zajištění adekvátní reakce na takové jednání.

Právo na námitku

Pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud se tak stane, nebude společnost KK IURIS s.r.o. takové údaje dále zpracovávat pro daný účel, tedy řešení oznámení, nebudou-li dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dotčené osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou osobní údaje zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím e-mailu info@kkiuris.cz.  Součástí námitky musí být uvedení skutečností, které odůvodňují závěr, že by osobní údaje neměly být nadále zpracovávány.

Doba zpracování

Doba uchování osobních údajů je stanovena přiměřeně s ohledem na charakter prověřovaného jednání (např. u jednání majícího znaky trestného činu může být doba uchování stanovena podle zákonné promlčecí doby stanovené pro daný trestný čin), nebo s ohledem na probíhající spor či správní/soudní řízení. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu, skartaci či anonymizaci.

Výše uvedená doba může být překročena v případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. bude-li zahájen nebo hrozit soudní spor nebo bude probíhat řízení před orgánem veřejné správy. Pokud není doba pro zpracování určena konkrétně, při určení přiměřenosti délky doby zpracování bude vycházeno např. z délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik apod.

Jak bude zpracování probíhat

Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně (ve svých počítačových systémech v elektronické podobě) i manuálně (písemnosti v listinné podobě), a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů stanovených právními předpisy.

Na řešení oznámení se bude podílet garant KK IURIS s.r.o., na zpracování oznámení se mohou podílet též další osoby, zaměstnanci KK IURIS s.r.o., když všechny tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Předávání osobních údajů jiným osobám

Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na k tomu určené zaměstnance KK IURIS s.r.o., kteří jsou odpovědní za řešení neetických či nelegálních jednání.

Výjimečně mohou být osobní údaje zpřístupněny v případě podezření na protiprávní jednání orgánům činným v trestním řízení, a to na základě jejich výslovného a oprávněného vyžádání.

Poučení o právech subjektů údajů

Fyzická osoba má vůči KK IURIS s.r.o., která je správcem jejích osobních údajů, právo:

  1. požadovat přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení),
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení,
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje, které se jí týkají a které zpracováváme s jejím souhlasem,
  6. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu č. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že KK IURIS s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, či má právo požádat o soudní ochranu.