Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

V rámci provozu Etické linky a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (pokud je uvedete) a/nebo údajů třetích osob.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10, IČ: 601 93 913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2405 (dále jen „Pražská energetika, a.s.“).

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je řešení oznámení neetického či nelegálního jednání  na Etickou linku Skupiny PRE spravovanou Pražskou energetikou, a.s., a zajištění adekvátní reakce na takové jednání.

Právo na námitku

Pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, má dotčená osoba z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud se tak stane, nebude společnost Pražská energetika, a.s. takové údaje dále zpracovávat pro daný účel, tedy řešení oznámení, nebudou-li dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy dotčené osoby nebo jejími právy a svobodami, nebo pokud nebudou osobní údaje zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím e-mailu pre@pre.cz.  Součástí námitky musí být uvedení skutečností, které odůvodňují závěr, že by osobní údaje neměly být nadále zpracovávány.

Doba zpracování

Doba uchování osobních údajů je stanovena přiměřeně s ohledem na charakter prověřovaného jednání (např. u jednání majícího znaky trestného činu může být doba uchování stanovena podle zákonné promlčecí doby stanovené pro daný trestný čin), nebo s ohledem na probíhající spor či správní/soudní řízení. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu, skartaci či anonymizaci.

Výše uvedená doba může být překročena v případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. bude-li zahájen nebo hrozit soudní spor nebo bude probíhat řízení před orgánem veřejné správy. Pokud není doba pro zpracování určena konkrétně, při určení přiměřenosti délky doby zpracování bude vycházeno např. z délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik apod.

Jak bude zpracování probíhat

Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně (ve svých počítačových systémech v elektronické podobě) i manuálně (písemnosti v listinné podobě), a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů stanovených právními předpisy.

Jakékoliv další osoby, které se na řešení oznámení mohou podílet, zejména příslušná osoba – JUDr. Lucie Kolářová, advokát jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Předávání osobních údajů jiným osobám

Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na k tomu určené osoby, které jsou odpovědny za řešení neetických či nelegálních jednání.

Výjimečně mohou být osobní údaje zpřístupněny v případě podezření na protiprávní jednání orgánům činným v trestním řízení, a to na základě jejich výslovného a oprávněného vyžádání.

Poučení o právech subjektů údajů

Fyzická osoba má vůči Pražské energetice, a.s., která je správcem jejích osobních údajů, právo:

  1. požadovat přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení),
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení,
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje, které se jí týkají a které zpracováváme s jejím souhlasem,
  6. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu č. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Pražská energetika, a.s. zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, či má právo požádat o soudní ochranu.