Dobrý den,

vítáme Vás na ETICKÉ LINCE SKUPINY PRE.

Etickou linku Skupiny PRE (dále jen jako „Etická linka“) provozuje a spravuje Advokátní kancelář KK IURIS s.r.o. pro následující společnosti Skupiny PRE: Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s., eYello CZ, k.s., KORMAK Praha a.s., PREzákaznická, a.s., PREnetcom, a.s., PREservisní, a.s., VOLTCOM, spol. s r.o., SOLARINVEST – GREEN ENERGY, s.r.o. a FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. (vše dohromady označováno jako „společnosti Skupiny PRE“). Etická linka se vztahuje i na další společnosti s majetkovou účastí společností Skupiny PRE. Aktuální seznam všech dotčených společností naleznete na https://www.pre.cz/cs/profil-společnosti/o-nas/

CO VÁS K NÁM PŘIVÁDÍ?

Pokud Vás k nám přivádí zájem, jsme za něj rádi. Pokud se domníváte, že některá či některé z výše specifikovaných společností, jejich zaměstnanců či obchodních partnerů se dopouštějí neetického nebo nelegálního jednání, je Etická linka tím správným místem, kde to můžete oznámit.

CO JE  ETICKÁ LINKA?

Etická linka slouží k podání oznámení nekorektního, neetického nebo nelegálního jednání či chování, které se týká společností Skupiny PRE, jejich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených. Všechna oznámení budou řádně přezkoumána a  v důvodných případech dojde k účinné a rychlé nápravě,  a to bez jakýchkoliv obav z následného postihu Vás, jako oznamovatele.

PRO KOHO JE ETICKÁ LINKA URČENA?

Etická linka je určena pro jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu (zaměstnance, zákazníka, obchodního partnera, ale i pro osoby další), která má v úmyslu nahlásit jakékoliv neetické či nelegální jednání, které se týká, nebo by se mohlo týkat, společností Skupiny PRE, jejich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených.

NEJSTE SI JISTÍ, JESTLI SKUTEČNOST, KTEROU CHCETE OZNÁMIT SPADÁ POD ETICKOU LINKU?

Etická linka by měla být používána za účelem nahlášení neetického, nekorektního či nelegálního jednání popř. situací, které jsou v rozporu s profesními standardy či jiným způsobem porušují Etický kodex Skupiny PRE.

Pokud si nejste jistí, nevadí, určitě si s tím poradíme. Možná pomůže, když vymezíme události, které pod Etickou linku nespadají. Jsou to:

  • mimořádné události typu živelných pohrom, požárů, pracovních úrazů, nehod apod.,
  • řešení reklamací či zákaznických stížností, za tímto účelem jsou zřízeny k tomu určené linky,
  • nejasnosti, jak si vykládat Etický kodex Skupiny PRE, či jiné právní nebo interní předpisy.

VÁHÁTE, JESTLI MÁ SMYSL TAKOVÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?

Podat oznámení smysl má, o tom nepochybujte. Odvaha se ozvat může pomoci Vám, Vašim kolegům, zákazníkům, všem, kteří jsou v dané záležitosti zapojeni, a v neposlední řadě i společnostem Skupiny PRE.

NEBUDE MÍT PRO VÁS PODÁNÍ OZNÁMENÍ NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY?

Nemusíte mít obavy, Vaše oznámení jsou důvěrná. Pokud si nebudete přát výslovně vystoupit z anonymity, zůstane Vaše oznámení i anonymní. Etická linka je vybudována tak, aby zajistila nejen anonymitu oznamovatele, ale rovněž jeho ochranu před případným postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

Systém provozování a správy Etické linky externí advokátní kanceláří zaručuje nejvyšší standard ochrany Vašich práv oznamovatele v souladu se Směrnicí EU o ochraně oznamovatelů a navazující legislativou.

Vaše totožnost nebude bez Vašeho souhlasu zpřístupněna prověřované osobě. Přesto existuje určité riziko, že prověřovaná osoba může oznamovatele identifikovat nepřímo, prostřednictvím informací, které mohl mít pouze oznamovatel. Uděláme však maximum pro to, aby k tomu nedošlo, pokud si to nebudete přát.

Pokud bude předmětem Vašeho oznámení jednání konkrétní osoby, tak tato osoba musí být logicky o podaném oznámení vyrozuměna, aby mohla uplatnit své právo vyjádřit se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, sdělit své stanovisko a nabídnout k němu důkazy.  To vše proběhne bez identifikace oznamovatele, pokud to přímo nevylučuje povaha okolností oznámení a pokud anonymita oznamovatele nebude mít viv na řádné prověření oznámení. Ani v takovém případě však nebude anonymita porušena bez Vašeho souhlasu.

Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, po dobu stanovenou zákonem archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (Nařízení GDPR) a navazující legislativou. Informace o zpracování Vašich osobních údajů získáte zde.

DOZVÍTE SE, JAK BYLO S VAŠÍM OZNÁMENÍM NALOŽENO?

Ano, pokud si to budete přát. V takovém případě prosím nevolte anonymní formu oznámení. Když nám sdělíte své kontaktní údaje, budeme Vás o našem šetření informovat.

VYVRÁTILI JSME VAŠE OBAVY?

Doufáme, že ano. Pokud máme Vaši důvěru, že Vaše oznámení objektivně a nestranně prošetříme, zvolte si, jaká forma kontaktu bude pro Vás nejpříjemnější. Oznámení neetického či nelegálního jednání lze učinit vícero způsoby. Asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob nabízí elektronický formulář oznámení neetického či nelegálního jednání na těchto stránkách. Využít ale samozřejmě můžete jakékoliv další zde uvedené kontakty.