Dobrý den,

vítáme Vás na ETICKÉ LINCE SKUPINY PRE – Vnitřní oznamovací systém PRE.

Na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie(dále jen „Směrnice EU“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla Pražská energetika, a.s., vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení možných protiprávních jednání, nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatele a zákazu odvetných opatření proti němu. Vnitřní oznamovací systém je provozován v rámci Etické linky PRE.

Etickou linku Skupiny PRE (dále jen jako „Etická linka“) provozuje a spravuje Pražská energetika, a.s. pro následující společnosti Skupiny PRE: Pražská energetika, a.s., eYello CZ, k.s., KORMAK Praha a.s., PREnetcom, a.s., PREservisní, a.s., VOLTCOM, spol. s r.o., SOLARINVEST – GREEN ENERGY, s.r.o. a FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., PRE distribuční služby, a.s. a PREenergo, a.s. (vše dohromady označováno jako „společnosti Skupiny PRE“). Etická linka se vztahuje i na další společnosti s majetkovou účastí společností Skupiny PRE. Aktuální seznam všech dotčených společností naleznete na https://www.pre.cz/cs/profil-společnosti/o-nas/

CO VÁS K NÁM PŘIVÁDÍ?

Pokud Vás k nám přivádí zájem, jsme za něj rádi. Pokud se domníváte, že některá či některé z výše specifikovaných společností, jejich zaměstnanců či obchodních partnerů se dopouštějí neetického nebo nelegálního jednání, je Etická linka tím správným místem, kde to můžete oznámit.

CO JE  ETICKÁ LINKA?

Etická linka slouží k podání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít a které se týká společností Skupiny PRE, jejich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených, a které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu nad Kč 100.000,–, porušuje Zákon nebo jiný předpis Evropské unie v oblastech výslovně Zákonem určených (dále jen „nelegální jednání“). Všechna oznámení budou řádně přezkoumána a v důvodných případech dojde k účinné a rychlé nápravě, a to bez jakýchkoliv obav z následného postihu Vás, jako oznamovatele.

PRO KOHO JE ETICKÁ LINKA URČENA?

Etická linka je určena pro jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu (zaměstnance, zákazníka, obchodního partnera, ale i osoby další), která má v úmyslu nahlásit nelegální jednání, které se týká, nebo by se mohlo týkat, společností Skupiny PRE, jejich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených.

NEJSTE SI JISTÍ, JESTLI SKUTEČNOST, KTEROU CHCETE OZNÁMIT SPADÁ POD ETICKOU LINKU?

Etická linka by měla být používána za účelem nahlášení nelegálního jednání, popř. situací, které jsou v rozporu s profesními standardy či jiným způsobem porušují Etický kodex Skupiny PRE (dále jen jako „neetické jednání“).

Pokud si nejste jistí, nevadí, určitě si s tím poradíme. Možná pomůže, když vymezíme události, které pod Etickou linku nespadají. Jsou to:

  • mimořádné události typu živelných pohrom, požárů, pracovních úrazů, nehod apod.,
  • řešení reklamací či zákaznických stížností, za tímto účelem jsou zřízeny k tomu určené linky,
  • nejasnosti, jak si vykládat Etický kodex Skupiny PRE, či jiné právní nebo interní předpisy.

VÁHÁTE, JESTLI MÁ SMYSL TAKOVÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?

Podat oznámení smysl má, o tom nepochybujte. Odvaha se ozvat může pomoci Vám, Vašim kolegům, zákazníkům, všem, kteří jsou v dané záležitosti zapojeni, a v neposlední řadě i společnostem Skupiny PRE.

NEBUDE MÍT PRO VÁS PODÁNÍ OZNÁMENÍ NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY?

Nemusíte mít obavy, Vaše oznámení jsou důvěrná́. Pokud si nebudete přát výslovně vystoupit z anonymity, zůstane Vaše oznámení i anonymní. S totožností oznamovatele a konkrétním obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která je určena k přijímání a vyřizování oznámení. Příslušnou osobou je určena JUDr. Lucie Kolářová.

Oznamovatel má ze Zákona nárok na ochranu před odvetným opatřením, pokud má oprávněný důvod se domnívat, že jím oznámené nelegální jednání bylo v době podání oznámení pravdivé. Podá-li oznamovatel oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, nenáleží mu ochrana dle Zákona, a to až do doby, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo jej může vystavit odvetnému opatření. 

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě jemu blízké může způsobit újmu.

Vaše totožnost nebude bez Vašeho souhlasu zpřístupněna prověřované osobě. Přesto existuje určité riziko, že prověřovaná osoba může oznamovatele identifikovat nepřímo, prostřednictvím informací, které mohl mít pouze oznamovatel. Uděláme však maximum pro to, aby k tomu nedošlo, pokud si to nebudete přát. 

Pokud bude předmětem Vašeho oznámení jednání konkrétní osoby, pak tato osoba musí být logicky o podaném oznámení vyrozuměna, aby mohla uplatnit své právo vyjádřit se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, sdělit své stanovisko a nabídnout k němu důkazy. To vše proběhne bez identifikace oznamovatele, pokud to přímo nevylučuje povaha okolností oznámení a pokud anonymita oznamovatele nebude to mít vliv na řádné prověření oznámení. Ani v takovém případě však nebude anonymita porušena bez Vašeho souhlasu.Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečeny proti zneužití, po dobu stanovenou zákonem archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (Nařízení GDPR) a navazující legislativou. Informace o zpracování Vašich osobních údajů získáte zde.

DOZVÍTE SE, JAK BYLO S VAŠÍM OZNÁMENÍM NALOŽENO?

Ano, pokud si to budete přát. V takovém případě prosím, ale nevolte anonymní formu oznámení. Když nám sdělíte své kontaktní údaje, budeme Vás o našem šetření informovat. Po obdržení oznámení Vás bude příslušná osoba kontaktovat nejpozději do 7 dní o přijetí Vašeho oznámení. Tato osoba rovněž posoudí důvodnost Vašeho oznámení, zejména zda spadá pod případy předpokládané Zákonem, oznámení prošetří a o výsledcích svého posouzení Vás vyrozumí nejpozději do 30 dní od podání Vašeho oznámení. Tuto lhůtu lze ve složitých případech prodloužit, o čemž budete informován. V případě, že se Vaše oznámení ukáže jako důvodné, budou na základě šetření příslušné osoby přijata nápravná opatření, o kterých bude vyrozuměn rovněž oznamovatel.

VYVRÁTILI JSME VAŠE OBAVY?

Doufáme, že ano. Pokud máme Vaši důvěru, že Vaše oznámení objektivně a nestranně prošetříme, zvolte si, jaká forma kontaktu bude pro Vás nejpříjemnější. Oznámení nelegálního či neetického jednání lze učinit vícero způsoby. Asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob nabízí elektronický formulář oznámení nelegálního či neetického jednání, který naleznete zde.

Využít ale samozřejmě můžete jakékoli další zde uvedené kontakty.